Regels & voorwaarden

Algemene Voorwaarden van TinC Services voor Vertaalopdrachten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte of aanbieding door TinC, alsmede op alle overeenkomsten tussen TinC en de Klant met betrekking tot vertaalopdrachten, met uitsluiting van de (afwijkende) algemene voorwaarden die door de Klant desgevallend zouden gehanteerd.

1. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

1.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, is iedere offerte vanwege TinC vrijblijvend.
1.2 Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

1.3 De offerte wordt door TinC opgemaakt volgend op een (schriftelijke of mondelinge) aanvraag voor een Vertaalopdracht door de Klant. Iedere offerte is dan ook gebaseerd op de informatie (zoals onder meer doch zonder beperking, een exemplaar van het Brondocument en de Doeltaal / Doeltalen) die de Klant bij dergelijke aanvraag aan TinC heeft verstrekt, en waarvan de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid door TinC mag worden verondersteld.

1.4 Een overeenkomst tussen de Klant en TinC komt tot stand door de aanvaarding van de offerte van TinC door de Klant middels het ondertekenen en terugzenden van één exemplaar van de offerte aan TinC of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging door TinC van een door de Klant verstrekte Vertaalopdracht.

1.5 TinC mag als Klant beschouwen degene die de Vertaalopdracht aan TinC heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens lastgeving, in naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan TinC zijn verstrekt.

1.6 De overeenkomst die overeenkomstig artikel 1.2 is tot stand gekomen, en die wordt gevormd door (i) de Klant goedgekeurde offerte dan wel de schriftelijke bevestiging door TinC van een door de Klant verstrekte vertaalopdracht en (ii) onderhavige Algemene Voorwaarden, biedt de volledige weergave van de rechten en plichten van zowel de Klant als TinC met betrekking tot de desbetreffende Vertaalopdracht (met uitsluiting van alle voorafgaande (mondelinge of schriftelijke) afspraken, overeenkomsten, documenten of briefwisselingen met betrekking tot hetzelfde voorwerp).

2. Wijziging en annulering van de Vertaalopdracht

2.1 Indien de Klant na de totstandkoming van de overeenkomst (of tijdens de uitvoering ervan) wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de Vertaalopdracht, zal TinC het recht hebben de in de offerte vermelde leveringstermijn, tarief en/of kostprijs aan te passen in functie van zulke wijzigingen of de vertaalopdracht alsnog (geheel of gedeeltelijk) te weigeren of in te trekken. In dat laatste geval zal de Klant een vergoeding verschuldigd zijn aan TinC gelijk aan de vergoeding voor de reeds geleverde prestaties volgens het overeengekomen tarief vermeerderd met een forfaitaire vergoeding gelijk

aan 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van EUR 75, behoudens het bewijs van werkelijke grotere schade.
2.2 Indien een Vertaalopdracht door de Klant wordt ingetrokken, zal de Klant een vergoeding verschuldigd zijn aan TinC gelijk aan de vergoeding voor de reeds geleverde prestaties volgens het overeengekomen tarief vermeerderd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van EUR 75, behoudens het bewijs van werkelijke grotere schade.

2.3 Indien TinC voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de Klant bovendien gehouden tot vergoeding van 35% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

3. Levering en Leveringsdatum

3.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling, is de in de offerte vermelde leveringsdatum slechts een streefdatum en creëert zulke datum slechts een middelenverbintenis in hoofde van TinC om alle redelijke inspanningen te leveren om een tijdige uitvoering van de Vertaalopdracht resp. levering van de vertaalde Brondocument aan de Klant, mogelijk te maken. Wanneer TinC oordeelt dat de Vertaling niet binnen de in de offerte vermelde leveringstermijn zal kunnen worden geleverd aan de Klant, zal zij de Klant hiervan onverwijld kennis te stellen.

3.2 Het overschrijden van de in de offerte vermelde Leveringstermijn zal in hoofde van de Klant geen enkel recht op schadevergoeding of vermindering van de kostprijs doen ontstaan.
3.3 In geval van een aan TinC toerekenbare overschrijding van de leveringstermijn voor een welbepaalde vertaalopdracht en de Klant redelijkerwijze niet langer op uitvoering van zulke vertaalopdracht kan wachten, is de Klant gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. TinC kan in dergelijk geval geenszins gehouden worden tot betaling van enige schadevergoeding of anderszins aansprakelijk worden gesteld voor enige schade in hoofde van de Klant die het gevolg zou zijn van zulke overschrijding van de leveringstermijn.

3.4 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone of aangetekende post, telefax, koerier of modem. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

3.5 Onverminderd de algemeenheid van dit artikel 3, zal TinC in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een vertraging van de levering van de Vertaling in de hierna opgesomde gevallen:

a) wanneer TinC niet tijdig alle te vertalen Brondocumenten ontvangt van de Klant;

b) wanneer de Klant de overeengekomen betalingsvoorwaarden (bv betaling van een ?voorschot) niet naleeft;

c) wanneer de vertraging in de uitvoering van de Vertaalopdracht te wijten is aan ziekte, ?ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen

zoals daar zijn: brand, staking, natuurrampen, oorlog, oproer, diefstal, maatregelen die invloed uitoefenen op het transport, het uitvallen van internetverbindingen, elektriciteitspannes, maatregelen getroffen door de overheid of iedere andere situatie waarop TinC geen enkele invloed kan uitoefenen;

d) wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige of verkeerd geadresseerde aflevering door derden (koerierbedrijven, post e.d.), of door vertraging in uitvoering van wettiging van documenten door overheidsinstanties (rechtbank, ...enz);

e) wanneer het Brondocument weliswaar tijdig werden aangeleverd aan TinC maar bij het opstarten door TinC van de vertaling blijkt dat de documenten beschadigd zijn, niet volledig zijn, niet behandelbaar zijn wegens onder andere formateringproblemen (ontbrekende lettertypes, niet samenhangende lay-out, bestanden aangeleverd in niet gangbare tekstverwerkingprogramma’s zoals Word, Excel, Powerpoint) of problemen vertonen die specifiek in verband zijn te brengen met digitale bestanden of de overdracht via email van digitale bestanden (zoals onder meer virussen, beveiliging met paswoorden of macro’s); in alle bovenvermelde gevallen zal TinC bovendien enkel gehouden zijn van het leveren van de Vertaling van zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

3.6 Indien de voorvallen zoals geformuleerd in het voorgaand artikel 3.5 langer duren dan een periode van 30 dagen waardoor TinC haar verplichtingen niet kan nakomen, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een schadevergoeding verplicht is. Wanneer echter TinC bij het intreden van de vertraging door de voorvallen in artikel 3.5 al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts

3.7 gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is TinC gerechtigd het reeds uitgevoerde deel van de Vertaalopdracht te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
3.8 Een voorlopige levering van de Vertaling kan worden overeengekomen tussen TinC en de Klant teneinde een deel van de afgewerkte vertaling reeds aan de Klant ter goedkeuring voor te leggen. De eventuele opmerkingen en suggesties van de Klant in verband met de gebruikte terminologie in de vertaling worden door TinC gecorrigeerd in het reeds vertaalde gedeelte en worden ook meegenomen en verwerkt in de nog te vertalen delen. Indien de klant geen opmerkingen formuleert bij de voorlopige oplevering, zal het reeds geleverde deel van de Vertaling als aanvaard worden beschouwd.

4. Aansprakelijkheid en vrijwaring

4.1 TinC is uitsluitend aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een opzettelijke fout of bedrog door TinC bvba in de uitvoering van de Vertaalopdracht (met uitsluiting van enige aansprakelijkheid voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst).
4.2 De aansprakelijkheid van TinC is beperkt tot 50% van de totale kostprijs van de Vertaalopdracht (exclusief BTW).

4.3 Bij technische vertalingen of bij vertalingen met cijfermateriaal, cijfers, formules, adressen enz. (zoals bij technische fiches, datasheets, veiligheidsfiches, analysedocumenten, enz.)

behoort het tot de verantwoordelijkheid van de Klant om na de levering van de Vertaling alle cijfers en data in het Doeltaaldocument te controleren en zo nodig te corrigeren alvorens het vertaalde document intern in het bedrijf of extern te publiceren en/of te distribueren.

4.4 Dubbelzinnigheid van de bewoorden van het te vertalen Brondocument of de miskenning door de klant van de in artikel 6 bedoelde informatie- en samenwerkingsverplichtingen, ontheft TinC van iedere aansprakelijkheid (van welke aard ook) ten aanzien van de Klant.

4.5 TinC is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. TinC is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door TinC geleverde bestanden of informatiedragers.

4.6 De Klant verbindt zich ertoe TinC te vrijwaren tegen (i) alle vorderingen van derden die voortvloeien uit of anderszins verband houden met (het gebruik van) de door VVA 4.7 Linguistics geleverde Vertaling en (ii) alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de Vertaalopdracht.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De Klant wordt geacht te handelen in hoedanigheid van auteur van het Brondocument en machtigt TinC uitdrukkelijk tot vertaling ervan, conform artikel 1 §1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. De Klant verbindt zich ertoe TinC te vrijwaren tegen en te vergoeden voor enige vordering van derden wegens een vermeende schending van enig intellectueel eigendomsrecht door TinC in het kader van de uitvoering van de Vertaalopdracht.
5.2 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, behoudt het TinC het auteursrecht op uitgevoerde vertalingen en zal zulk auteursrecht slechts (van rechtswege) overgaan op de Klant vanaf het ogenblik dat hij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Tot dan is de Klant er niet toe gerechtigd de geleverde Vertalingen in de ruimste zin te gebruiken, hetzij te verkopen, hetzij erover op enige wijze te beschikken.
5.3 In geval van niet-naleving van het bepaalde in artikel 5.2, zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan van 25% van de totale kostprijs van de Vertaling (met een minimum van EUR 75) verschuldigd zijn aan TinC.

6. Uitvoering van vertaalopdrachten en geheimhouding

6.1 TinC is gehouden het Brondocument naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid te vertalen in de door de Klant aangegeven Doeltaal of Doeltalen. De omvang van de opdracht omvat dan ook enkel het vertalen van het Brondocument.
6.2 Behoudens indien uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en de Klant aan TinC hiertoe alle noodzakelijke en nuttige informatie en/of documentatie heeft bezorgd,

omvat de Vertaalopdracht geen enkele controle of een bepaalde in de Vertaling gehanteerde terminologie geschikt is voor het door de Klant bestemde gebruik of de gewenste (juridische) gevolgen teweeg brengt of uitsluit.
6.3 De Klant is gehouden om op verzoek van TinC een inhoudelijke toelichting op het te vertalen Brondocument te geven en alle relevante documentatie en terminologie ter beschikking van TinC te stellen.

6.4 TinC behoudt haar vrijheid om binnen de perken die door de inhoud van het Brondocument, de semantische regels, logische regels en taalregels zijn opgelegd, de formuleringen te gebruiken die naar eigen goeddunken de oorspronkelijke bedoelingen van het Brondocument in zijn geheel het best weergeven en verwoorden.

6.5 Indien het Brondocument eigen afkortingen bevat, wordt de Klant verzocht de betekenis hiervan mee te delen. Indien dit niet gebeurt, kan TinC beslissen om de afkorting in het Brondocument gewoon over te nemen in het Doeltaaldocument. Indien de Klant geen terminologielijst bezorgt aan TinC, zal TinC naar best vermogen gebruik maken van de eigen beschikbare woordenboeken, Internet, enz ....om zo een gepaste terminologie toe te passen.

6.6 Behoudens uitdrukkelijke andersluidend beding, zal TinC niet verantwoordelijk zijn voor de lay- out van de Vertaling. Het behoort dan ook tot de eindverantwoordelijkheid van de Klant om de lay-out van het Doeltaaldocument te controleren en zo nodig te corrigeren alvorens het vertaalde Doeltaaldocument intern in het bedrijf of extern te publiceren, te distribueren of anderszins te gebruiken.

6.7 Wanneer de Klant wenst dat het vormelijke aspect (en met name het formaat en de lay-out van het Brondocument) gebeurt volgens specifieke aanwijzingen, al dan niet gebaseerd op het formaat en/of de lay-out van het Brondocument, zal zij dit schriftelijk aan TinC meedelen voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst. TinC kan vervolgens, op basis van de moeilijkheidsgraad en het meervolume aan werk dat dit met zich zal meebrengen, beslissen om een meerprijs aan te rekenen bovenop de prijs van de vertaling zelf.

6.8 TinC zal de door de Klant te beschikking gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover de uitvoering van de Vertaalopdracht zulks toelaat. TinC zal zijn medewerkers tot eenzelfde geheimhouding verplichten. TinC is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien TinC het aannemelijk kan maken zij deze schending redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.
6.9 TinC heeft het recht om een Vertaalopdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van TinC voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de Vertaalopdracht.

7. Klachtenbehandeling

7.1 Iedere klacht van de Klant in verband met een geleverde Vertaling dient op straffe van verval per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan TinC binnen een termijn van 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de levering van de Vertaling. Na het verstrijken van voormelde termijn zal de geleverde Vertaling op onherroepelijke wijze geacht worden te zijn aanvaard door de Klant.

7.2 Om ontvankelijk en geldig te zijn, moeten klachten of betwistingen in verband met geleverde Vertalingen, die binnen de hierboven bedoelde termijn worden geformuleerd, grondig worden gemotiveerd met woordenboeken, glossaria en/of gelijkwaardige

teksten opgesteld door bevoegde moedertaal vertalers binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de indiening van de klacht. Indien de Klant in gebreke blijft om voornoemde motivatie op te stellen binnen voormelde termijn, vervalt de klacht en zal de geleverde Vertaling op onherroepelijke wijze geacht worden te zijn aanvaard door de Klant.

7.3 Als de klacht naar het oordeel van TinC gegrondis, zal TinC de geleverde Vertaling verbeteren of vervangen binnen een redelijke termijn. Een dergelijke verbetering of vervanging van de geleverde Vertaling door TinC kan niet als een erkenning van een fout in hoofde van TinC worden beschouwd. In geen geval zal de Klant recht hebben op enige schadevergoeding of prijsvermindering.

7.4 Een klacht vervalt automatisch indien de Klant de geleverde Vertaling zelf heeft aangepast of heeft laten aanpassen door een derde, alsook in geval van tekortkoming door de Klant van de in artikel 6 bedoelde informatie- en samenwerkingsverplichtingen.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Het honorarium van TinC is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. Tenzij anders overeengekomen met de Klant, kan eveneens een vast bedrag worden afgesproken.

8.2 Facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebrek aan geschreven protest binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum, worden de factuur alsook de erin omschreven Vertaling, geacht onherroepelijk aanvaard te zijn.
8.3 Indien de Klant nalaat een factuur tijdig te betalen, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling interest verschuldigd zijn op het verschuldigde bedrag, voor de periode die begint op de dag van opeisbaarheid van het factuurbedrag en eindigt op de dag waarop het verschuldigde bedrag betaald is geworden aan een interestvoet gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met 3% op jaarbasis, en wordt elke som die onbetaald blijft automatisch en van rechtswege uit hoofde van een forfaitair schadebeding vermeerderd met 15% berekend op het totale bedrag van de verschuldigde sommen, met een minimum van EUR 75.

8.4 TinC behoudt zich het recht voor om de Klant de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vragen.
8.5 Klachten in verband met (de modaliteiten van de) uitvoering van de Vertaalopdracht dan wel de geleverde Vertaling, schorsen de betalingsverplichtingen van de Klant niet.

9. Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1 Iedere offerte vanwege TinC, iedere door TinC aanvaarde Vertaalopdracht, alsmede iedere overeenkomst tussen TinC en de Klant is onderworpen aan Belgisch recht.
9.2 Alle geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie en/of de uitvoering van enige offerte vanwege TinC of enige overeenkomst tussen TinC en de Klant (en die niet op minnelijke wijze kunnen worden geregeld) vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.

10. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

10.1 TinC kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen.
10.2 Dergelijke wijzigingen zullen in werking treden 15 kalenderdagen na bekendmaking hiervan aan de Klant, tenzij een andere termijn wordt aangegeven. De instemming van de Klant met deze wijzigingen wordt verondersteld te zijn verkregen indien deze niet binnen 10 kalenderdagen schriftelijk heeft gereageerd.
10.3 Wijzigingen kunnen worden bekendgemaakt en worden geacht tegenstelbaar te zijn door middel van de mededeling hiervan via een door TinC te bepalen vaste drager (factuur, briefwisseling, e-mail, enz.).

11. Deelbaarheid

11.1 De eventuele nietigverklaring of ongeldigheid van één van de clausules van deze Algemene Voorwaarden zal geen afbreuk doen aan de toepasbaarheid en afdwingbaarheid van de andere clausules van deze Algemene Voorwaarden, en brengt in geen geval de nietigheid van de overeenkomst tussen TinC en de Klant met zich mee. 11.2 De nietige of ongeldige clausule zal in voorkomend geval worden vervangen door een geldige clausule die naar best vermogen de bedoeling van beide partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst weergeeft.

Algemene voorwaarden taalopleiding

TinC bvba
Westelsebaan 16a
3271 Averbode
KBO: 0501.500.292

1. Overeenkomst

Elke overeenkomst tussen partijen, onafhankelijk de wijze waarop ze tot stand is gekomen, houdt de uitsluitende toepassing in van deze algemene voorwaarden, tenzij andersluidende voorwaarden, uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen. TinC geeft er de voorkeur aan om de basisovereenkomst tussen partijen zo summier mogelijk te houden, maar verwijst in de basisovereenkomst uitdrukkelijk naar deze algemene voorwaarden die terug te vinden zijn in bijlage van de e-mail waarmee de offerte en/of overeenkomst wordt overgemaakt, dan wel op de achterzijde van het document waarop de overeenkomst schriftelijk per post wordt toegezonden of schriftelijk overhandigd wordt. Deze algemene voorwaarden kan de klant eveneens consulteren op de website van TinC. .

2. Leveringstermijn

Leverings- en uitvoeringstermijnen zijn gegeven ten titel van inlichting. Het leveren van goederen en/of van prestaties op een latere datum dan de voorziene datum voor levering en/of prestaties kan, wanneer dit niet te wijten is aan de kwade trouw van TINC, nooit een reden tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op een schadevergoeding. Uitvoeringstermijnen of uitvoeringsdata zijn slechts bindend wanneer die uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werden.

3. Plaats en begin van uitvoering

De opdracht wordt aangevat op de overeengekomen plaats nadat de prijs bij ontvangst van de factuur integraal is betaald.

4. Middelenverbintenis

Bij uitvoering van een opdracht verbindt TinC zich tot een middelenverbintenis. Het spreekt voor zich dat het resultaat van taalopleidingen minstens evenveel samenhangt met de inzet, het taalgevoel, het leervermogen en de medewerking van de cursist. TinC kan zich enkel verbinden tot het verstrekken van een taalopleiding overeenkomstig het vakmanschap dat van een taalopleider verwacht mag worden. Wanneer zou blijken dat de lesgever tekort komt aan zijn professioneel engagement en deskundigheid, dient de klant TinC daarvan uiterlijk na de eerste sessie van de opleiding te informeren. TinC zal op dat ogenblik, wanneer de klacht van de klant terecht is, al het mogelijke doen om de lesgever op zijn tekortkomingen te wijzen en hem/haar aanmanen tot professionaliteit en deskundigheid. In geval van noodzaak van vervanging van de lesgever zal TinC al het mogelijke doen om de overeengekomen timing van de opleiding te respecteren doch TinC kan bij vervanging van de lesgever geen waarborg bieden op het respecteren van het overeengekomen tijdschema.

5. UITVOERING DOOR EEN DERDE

5.1 TinC mag voor de uitvoering van een Taalopleiding beroep doen op een derde partij die in naam en voor rekening van TinC de fysieke uitvoering van de Taalopleiding zal waarnemen, en maakt zich voor zoveel als nodig sterk dat die derde partij bij de uitvoering van de Taalopleiding, de tussen de Klant en Tinc gesloten overeenkomst en Deelovereenkomst of aanvullende overeenkomst zal naleven.

5.2 TinC beslist volledig onafhankelijk welke persoon wordt aangesteld voor de uitvoering van een aan haar toevertrouwde Taalopleiding, met dien verstande dat TinC er steeds dient op toe te zien dat de persoon die zij aanduidt de vereiste kwalificaties heeft om de overeengekomen Taalopleiding uit te voeren.

5.3 Wanneer de Klant redelijkerwijze oordeelt dat de persoon waarop TinC een beroep doet voor de uitvoering van een Taalopleiding, niet de nodige garanties biedt op het vlak van de beroepsbekwaamheid en de deskundigheid die de uitvoering van de Taalopleiding vereist, zal zij hiervan, onmiddellijk na vaststelling, op schriftelijke wijze kennis geven aan TinC met opgave van de feitelijke gegevens waarop een dergelijk oordeel is gebaseerd. Hierop zal een overleg tussen partijen volgen. Indien het oordeel van de Klant door TinC gegrond wordt geacht, zal TinC binnen de overeengekomen termijn een andere persoon aanstellen die de uitvoering van de Taalopleiding kan waarnemen.

5.4 Ingeval van tijdelijke of definitieve onmogelijkheid van TinC of de door haar aangestelde persoon, om de Taalopleiding uit te voeren, zal TinC de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. TinC zal in dat geval alle redelijke inspanningen leveren om een andere persoon met gelijkwaardige kwalificaties voor te stellen die de uitvoering van de Taalopleiding kan verderzetten.

5.5 De Klant verbindt zich ertoe gedurende de looptijd van de Taalopleiding, tot een termijn van één (1) jaar te rekenen vanaf het einde ervan, rechtstreeks noch onrechtstreeks een beroep te doen op de derde die in naam en voor rekening van TinC de Taalopleiding uitgevoerd / heeft bij de Klant, voor diensten die identiek of

gelijkaardig zijn met de Taalopleiding (die de derde in naam en voor rekening van TinC bij de Klant heeft uitgevoerd).

5.6 De Klant heeft tot 6 maanden na de ondertekening van de offerte tijd om de taalopleiding te laten starten. De volledige kostprijs van de taalopleiding is van toepassing, ook na de 6 maanden. De taalopleiding dient ten laatste afgesloten te worden 1 jaar na de eerste sessie.

6. DUUR EN UURROOSTER

6.1 Partijen leggen voorafgaandelijk aan de opleiding de dagen en uren waarop de taalopleiding zal plaatsvinden, minstens gedeeltelijk, vast. In uitzonderlijke en onvoorzienbare omstandigheden die op schriftelijke en afdoende wijze dienen te worden gemotiveerd en door TinC op redelijke gronden dienen te worden aanvaard zal het de Klant toegestaan zijn om een overeenkomstig het Uurrooster ingeplande sessie van een Taalopleiding kosteloos te annuleren, op voorwaarde dat die annulatie minstens twee (2) werkdagen vóór de aanvang van de desbetreffende sessie aan TinC ter kennis wordt gebracht (waarbij de datum van ontvangst van de kennisgeving door TinC bepalend zal zijn). Voormeld recht tot kosteloze annulatie is beperkt tot maximaal 1/5 van het totaal aantal ingeboekte sessies van de Taalopleiding.

6.2 Een geannuleerde sessie zal worden verplaatst naar een nieuwe datum die in onderling overleg tussen de Klant, TinC en in voorkomend geval de persoon die de fysieke uitvoering van de Taalopleiding waarneemt, zal worden bepaald. De verplaatste sessie zal niet later dan één (1) maand na de laatste sessie van de Taalopleiding (zoals aangegeven in het uurrooster) dienen plaats te vinden.

6.3 Ingeval van annulatie van een sessie van de Taalopleiding door de Klant binnen twee (2) werkdagen vóór de aanvang van de desbetreffende sessie (zie 6.1), annulatie van een sessie van de Taalopleiding door de Klant minstens twee (2) werkdagen voor de aanvang van de desbetreffende sessie wegens omstandigheden die niet worden aanvaard door TinC (zie 6.1), of overschrijding van het maximum aantal kosteloze annulaties (zie 6.1) dan wel de bedoelde termijn van één (1) maand (zie 6.2), zal de geannuleerde sessie geacht worden te zijn vervallen (en niet worden verplaatst naar een latere datum) zonder dat TinC hiervoor de terugbetaling van de kostprijs van de Taalopleiding verschuldigd is aan de Klant.

6.4 TinC zal het recht hebben om in uitzonderlijke en onvoorzienbare omstandigheden die op schriftelijke en afdoende wijze dienen te worden gemotiveerd een overeenkomstig het uurrooster ingeplande sessie van de Taalopleiding te annuleren en te verplaatsen naar een nieuwe datum die in onderling overleg tussen TinC en de Klant zal worden bepaald. Dergelijke annulatie en verplaatsing van een sessie van de Taalopleiding wegens verhindering van TinC, of de aangestelde derde, zal geen recht op schadevergoeding of terugbetaling van de totale kostprijs in hoofde van de Klant doen ontstaan.

6.5 Indien de Klant na de ondertekening van de overeenkomst, aanvullende of (deel)overeenkomst, de Taalopleiding volledig wenst te annuleren, zal de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn aan TinC gelijk aan de kostprijs van de sessie(s) van de Taalopleiding die (in voorkomend geval reeds zijn uitgevoerd, vermeerderd met een forfaitair bedrag gelijk aan 25% van de totale kostprijs van de Taalopleiding.

7. VERGOEDING

7.1 De kostprijs voor een Taalopleiding is betaalbaar op factuur en dient door de Klant integraal te zijn voldaan uiterlijk op de aanvangsdatum van de Taalopleiding (ongeacht of de Klant voor de Taalopleiding al dan niet gebruik maakt van de KMO Portefeuille).

7.2 Alle facturen van TinC worden geacht op definitieve wijze door de Klant te zijn aanvaard, indien zij niet binnen de acht (8) werkdagen na ontvangst op gemotiveerde wijze met een aangetekende brief worden betwist.

7.3 Indien de Klant nalaat een factuur tijdig te betalen, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% op jaarbasis verschuldigd zijn op het factuurbedrag, inclusief B.T.W., voor de periode die begint op de dag van opeisbaarheid van het factuurbedrag en eindigt op de dag waarop het verschuldigde bedrag betaald wordt. Daarnaast wordt elke som die onbetaald blijft automatisch en van rechtswege uit hoofde van een forfaitair schadebeding vermeerderd met 10% berekend op het totale bedrag van de verschuldigde sommen, met een minimum van € 100,00 per laattijdig betaalde factuur.

7.4. TinC behoudt zich het recht voor om, in geval de vertraging in de betaling langer duurt dan vijftien (15) werkdagen na de geplande aanvang van de Taalopleiding, deze overeenkomst te ontbinden. In dergelijk geval zal de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn aan TinC gelijk aan de kostprijs van de sessie(s) van de Taalopleiding die desgevallend toch al zijn uitgevoerd vermeerderd met een forfaitair bedrag gelijk aan 25% van de totale kostprijs van de Taalopleiding.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op of met betrekking tot de door TinC in het kader van de uitvoering van een Taalopleiding aangewende of ter beschikking gestelde lesmaterialen op gegevensdragers, brochures, opleidings- en trainingsmaterialen, handboeken, slides en andere gebruikte materialen (in welke vorm dan ook) (het “Opleidingsmateriaal”), blijven eigendom van TinC (tenzij een andere rechthebbende op het desbetreffende materiaal is aangegeven) en zullen door de uitvoering van de Taalopleiding niet overgaan op de Klant en/of de deelnemers aan de Taalopleiding.

8.2 Het is de Klant noch een deelnemer aan een Taalopleiding toegestaan om het Opleidingsmateriaal, geheel of gedeeltelijk, zowel tijdens als na afloop van de

Taalopleiding, te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere manier of er anderszins gebruik van te maken zonder voorafgaande toestemming van TinC. Het is niet toegestaan het Opleidingsmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

8.3 In geval van miskenning van de bepalingen van dit artikel , zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan TinC gelijk aan 100% van de totale kostprijs van de Taalopleiding.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 TinC is uitsluitend aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een opzettelijke fout of bedrog door TinC in de uitvoering van een Taalopleiding (met uitsluiting van elke andere aansprakelijkheid voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst). Het spreekt voor zich dat TinC of zijn aangestelde derde, gehouden zijn tot het behouden van de absolute vertrouwelijkheid en geheimhouding van de bedrijfsinformatie die ze verkrijgen door de uitvoering van hun opdracht.

9.2 TinC zal niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, indien zulke schade gedekt wordt door of krachtens een verzekeringspolis die door de Klant of een derde werd onderschreven (ongeacht of ook effectieve vergoeding onder deze verzekeringspolis wordt ontvangen).

9.3 De aansprakelijkheid van TinC voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een opzettelijke fout of bedrog door TinC in de uitvoering van een Taalopleiding, is beperkt tot 25% van de totale kostprijs van de desbetreffende Taalopleiding.

10. Betaling

Alle facturen zijn contant en zonder disconto te betalen op het rekeningnummer BE 24 7340 3570 8638 van TinC, tenzij anders vermeld op de voorzijde van onze facturen.

11. Klachten

Alle klachten met betrekking tot de factuur dienen binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van TinC. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op. TinC

heeft bij gebreke aan betaling geen enkele verplichting om de taalopleiding aan te vatten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12. Verbreking van de overeenkomst door de klant

In geval van verbreking van een bestelling door de opdrachtgever behoudt TinC de keuze de gedwongen uitvoering te vorderen, hetzij een verbrekings- of annulatievergoeding van 25% van het contractsbedrag.

13. Opeenvolging van opdrachten

Supplementen bij een oorspronkelijke taalopleiding (bestelling) waartoe gedurende de uitvoering van de overeenkomst besloten wordt, zullen afzonderlijk verrekend worden. Hetgeen niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen zal worden beschouwd als een supplement. Aanvullende of bijkomende opdrachten kunnen eveneens pas aanvangen na betaling van de factuur die opgemaakt werd voor de aanvullende taalopleiding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen..

14. SPLITSBAARHEID

14.1 Indien een verbintenis in deze algemene voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht (of openbare orde), zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden van de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht (of openbare orde).

14.2 In voorkomend geval zullen Partijen te goeder trouw onderhandelingen met elkaar aanknopen teneinde de ongeldige, nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare verbintenis die qua inhoud, bedoeling en gevolgen zo nauw mogelijk aansluit bij die ongeldige, nietige of niet- afdwingbare verbintenis en in het bijzonder het economisch evenwicht tussen rechten en verplichtingen van Partijen vrijwaart.

15. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

15.1 Voor alle betwistingen voortvloeiend uit de leveringen en facturatie zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

15.2 De verhouding tussen TinC en de klant is onderworpen aan het Belgische recht, ongeacht welke de nationaliteit van de partijen is.

16. Taal van de overeenkomst en algemene voorwaarden / afdwingbaarheid

Anderstalige Algemene Voorwaarden worden, op verzoek van de klant, enkel gegeven ter informatie. Enkel de Nederlandstalige tekst is in rechte tegenstelbaar.

Disclaimer

Deze website is eigendom van TinC bvba
Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Westelsebaan 16a, 3271 Averbode
Telefoon:013/26.51.00
E-mail: info@tinc.eu
Ondernemingsnummer: BTW BE 0501.500.292
RPR: Leuven

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan TinC bvba of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

TinC bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal TinC bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
TinC bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. TinC bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
TinC bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
TinC bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacybeleid

TinC bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Els Van Aerschot op admin@tinc.eu

Verwerkingsdoeleinden

TinC bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met TinC bvba verbonden zijn of met enige andere partner van TinC bvba; 
TinC bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: admin@tinc.eu.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Het gebruik van “cookies”.

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Noodzakelijk (2)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

NaamAanbiederDoelVervaldatumType
CookieConsenttinc.euSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein1 jaarHTTP Cookie
has_jstinc.euRegistreert of de gebruiker JavaScript in de browser heeft geactiveerd of niet.SessionHTTP Cookie

Statistieken (4)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

NaamAanbiederDoelVervaldatumType
_gatinc.euRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP Cookie
_gattinc.euGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragenSessionHTTP Cookie
_gidtinc.euRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.SessionHTTP Cookie
collectgoogle-analytics.comGebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.SessionPixel Tracker

Marketing (4)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

NaamAanbiederDoelVervaldatumType
ads/user-lists/#google.comNiet geclassificeerdSessionPixel Tracker
IDEdoubleclick.netGebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.2 jaarHTTP Cookie
NIDgoogle.comRegistreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.6 maandenHTTP Cookie
test_cookiedoubleclick.netGebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.SessionHTTP Cookie